Trường Nghiệp vụ nhà hàng thành phố tiền thân là Trường Nghiệp vụ nhà hàng cho trẻ em đường phố, được hình thành từ sự gặp gỡ ngoại giao giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Rhône – Alpes (Pháp). Tháng 9 năm 1998, Vùng Rhône-Alpes đã cử hiệp hội Tam giác Thế hệ Nhân đạo – Triangle Generation Humanitaire (gọi tắt là TGH) và Thành phố Hồ Chí Minh đã cử sở Lao động – Thương binh và Xã hội để phối hợp xúc tiến nghiên cứu xây dựng dự án và dự án được ký kết vào ngày 22 tháng 10 năm 2001.

Ngày 16 tháng 11 năm 2001, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt bản thỏa thuận hợp tác giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với tổ chức TGH về việc thực hiện dự án “Trường nghiệp vụ nhà hàng dành cho trẻ em đường phố” trong thời gian 05 năm. Trường được khởi công sửa chữa và xây dựng ngày 20 tháng 11 năm 2002. Ngày 28 tháng 05 năm 2003, trường được khánh thành và đi vào hoạt động chính thức..

Năm 2007, dự án hợp tác kết thúc. Tháng 11 năm 2007, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2008 chuyển Trường Nghiệp vụ nhà hàng cho trẻ em đường phố thành Trường Nghiệp vụ nhà hàng thành phố, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và hoạt động do kinh phí nhà nước cấp.